همايش ملي کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین در تاریخ 22 آبان ماه 1393 برگزار می گردد
       
همايش ملي فناوري نانو از تئوري تا کاربرد
سومين همايش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد در تاریخ سی ام بهمن سال 1393 در هتل آسمان اصفهان برگزار می گردد
 
همايش ملي جریان سیال، انتقال حرارت و جرم
اولين همايش موسسه با عنوان جریان سیال، انتقال حرارت و جرم